fbpx

Privacystatement Young Talent Factory

Inleiding

Dit is het privacystatement van Young Talent Factory (ook wel ‘YTF’). Young Talent Factory biedt een online platform aan op grond waarvan studenten en ondernemingen met elkaar in contact kunnen komen.

Young Talent Factory is een handelsnaam van Unique Nederland B.V., gevestigd te (1314 CK) Almere, aan de P.J. Oudweg 61.

Dit privacystatement ziet op de persoonsgegevens, die Young Talent Factory verwerkt van haar gebruikers in het kader van het leveren van het online platform, via of in verband met het gebruik van haar website www.ytf.nl (waaronder mede wordt verstaan het gebruik van de daaraan gerelateerde app). Young Talent Factory is ‘Verantwoordelijke’, als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Hieronder vallen uitdrukkelijk niet de persoonsgegevens, die gebruikers zelf in de besloten web-omgevingen van het online platform van Young Talent Factory invoeren, opslaan of anderzijds verwerken.
Young Talent Factory kan dit privacystatement aanpassen. Het meest actuele privacystatement is altijd via de website van Young Talent Factory te raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens

Soorten persoonsgegevens aanmelding

Bij aanmelding op en gebruik van het online platform van Young Talent Factory, worden de navolgende persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt: Voornaam, achternaam (inclusief tussenvoegstel), emailadres (=gebruikersnaam) en wachtwoord.

Soorten persoonsgegevens profiel

Vervolgens kan de gebruiker op zijn profiel de navolgende persoonsgegevens aan Young Talent Factory verstrekken, welke aldus vervolgens worden verwerkt: Profielfoto, Roepnaam, Geboortedatum, Straatnaam,

Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Rijbewijs, Nationaliteit, Video, Opleiding, Werkervaring, Certificaten en assessments, Skills en vaardigheden, Nevenactiviteiten, Cursussen en trainingen, Hobby’s, Beschikbaarheid, Interesses, Social media, Websites.

Doeleinden verwerking

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het faciliteren van het online platform waarop de gebruiker zich kan profileren en om de gebruiker te informeren over ondernemingen die ook gebruik maken van het platform. Tot slot vindt verwerking plaats om de gebruiker te informeren aangaande de producten en diensten van Young Talent Factory.

Eveneens worden deze persoonsgegevens gebruikt om de registraties uit te kunnen voeren en te beheren en toegang te kunnen verlenen tot gebruikersaccounts en om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Doorgifte aan derden

Young Talent Factory maakt gebruikt van externe partijen (bewerkers), die in opdracht van Young Talent Factory bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden persoonsgegevens verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de betreffende opdracht.

Young Talent Factory wordt ontwikkeld door Blue Carpet gevestigd te Baarn, en maakt gebruik van de hosting via TRUESERVER BV (True), met servers in Nederland.

Alle externe partijen die toegang hebben tot en beschikking hebben over persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot veiligstelling daarvan.

Young Talent Factory heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiliging

Young Talent Factory spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit de maatregelen als benoemd in de OWASP top 10 (https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project ). Werknemers van Young Talent Factory, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Cookies

De website van Young Talent Factory maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Lees meer hierover in ons cookiestatement.
Bewaartermijnen

Young Talent Factory bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Recht op inzage, correctie

Gebruikers kunnen Young Talent Factory op elk gewenst moment via info@ytf.nl dan wel per brief (gericht aan: YTF, Wibauthof 3, 1091 DD Amsterdam), verzoeken om inzage in of correctie van de eigen persoonsgegevens. Het is ook mogelijk om de fysieke locatie op het voornoemde adres te bezoeken om daar inzage te krijgen en correcties op persoonsgegevens door te voeren.
Vragen, opmerkingen en klachten

Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacystatement of de manier waarop Young Talent Factory persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via privacy@usgpeople.nl of info@ytf.nl, dan wel door een brief te sturen naar YTF, Wibauthof 3, 1091 DD Amsterdam.